Woningstichting Rochdale

Rochdale – Woningcorporatie

Media en middelen: o.a. logo, huisstijl, folders, flyers, advertenties, interne uitingen, project communicatie, jaarverslagen